I forbindelse med Aalestrup kirkes 75 års jubilæum blev følgende 2 artikler skrevet i Viborg Stifts Folkeblad lørdag den den 19. marts 1983:

     

 

Sådan fik Aalestrup sin kirke i 1908

 
 

Søndag den 22. marts 1908 var en stor dag i Aalestrup. Da blev nemlig byens første kirke taget i brug. Indvielsen blev foretaget af den daværende biskop i Viborg A.S. Poulsen og var en begivenhed som den lille stationsbys indbyggere havde set frem til gennem flere år.

Før 1893 hvor jernbanen mellem Viborg og Løgstør blev taget i brug, bestod Aalestrup kan af nogle ganske få huse. Der var derfor ingen kirke på stedet som hørte under Østerbølle sogn.

Men allerede i 1903 var der omkring 600 indbyggere i Aalestrup. Så opstod ganske naturligt ønsket om en kirke også, fordi datidens transportmidler var få og primitive.

På initiativ af daværende sog­nepræst i Østerbølle R. Jørgensen blev der i april 1904 sammenkaldt til et møde på Aalestrup Afholdshjem, det nuværen­de Knaberhus - med det formål at drøfte, hvordan ønsket om en kirke kunne realiseres. Pengene var små blandt nybyggerne i den lille by. De fleste anså da også tanken om et dyrt kirkebyggeri for uigennemførligt. Men alt kan lykkes når blot der løftes i flok. Det viste sig også i Aalestrup. Et udvalg nedsat til lejligheden og med daværende læge R. Østerby som formand gik med stor ildhu ind for sagen. Der blev sendt an­søgning til rigsdagen om tilskud til byggeriet. Lokalt holdtes en basar som efter den tids måle­stok gav et meget stort overskud på hele 1400 kr.

 

37.000 kr. til to kirker

Tegninger blev udarbejdet arkitekt N. S. Bech, Århus. Projektet fik i løbet af et års tid myndighedernes blå stempel.
Men først i maj 1906 kom Aalestrup Kirke på finansloven. Der var afsat 37.000 kr. men de skulle forslå til to kirker, nemlig Aalestrup og Svingelbjerg med henblik på deling af Vesterbølle og Østerbølle sogne.
Proprietær Mathias Kjeldsen, Ll. Restrup, og gårdejer Niels A. Vammen. Aalestrup, skænkede de fornødne arealer til kirkegård samt til opførelse af kirke og præstebolig.
Grundstenen blev nedlagt i efteråret 1906 under stor festivitas.
Det viste sig imidlertid at pengene ikke slog til. Det klarede kirkeudvalget ved at arrangere endnu en basar som indbragte over 3000 kr. og så var arbejdets færdiggørelse sikret. En pæn skilling indkom også ved en koncert med en kendt københavnsk sangforening som blev overværet af 500 mennesker - dobbelt så mange som kirken er bygget til.
Den 22. marts 1908 oprandt så den store dag hvor kirken skulle indvies. Glæden var naturligvis stor over at målet var nået og den smukke kirkebygning blev flittigt benyttet. Det er den for øvrigt stadigvæk.
Men hastværk er som bekendt lastværk og det viste sig hurtigt at arbejdet ikke var udført så omhyggeligt som det burde. Ef­ter få års forløb var dele af kirken i fare for at styrte sammen. En restaurering blev nødvendig og der måtte på ny skaffes penge. En større istandsættelse og ombygning fandt sted i 1923-24 hvor kirken fik sit nuværende udseende.
Senere er kirken bl.a. blevet forsynet med et trefløjet tårnur købt for en gammel aalestruppiges sparepenge.
75 års jubilæet markeres på forskellig vis. Bl.a. med en kon­cert med Michaels Petri-trioen som fandt sted forleden aften. I morgen søndag står Viborg-bispen på ny på prædikestolen i Aalestrup Kirke for at forrette festgudstjenesten hvormed Me­nighedsrådet markerer forløbet af det første trekvarte sekel.

 

Kun tre præster

I dette tidsrum har kirken kun haft tre præster.
Den første hed Eiler Andersen. Han var tidligere, valgmenighedspræst i Ryslinge og vare­tog embedet frem til 1941. Da blev pastor Ove Gammeltoft­ Hansen hentet til Aalestrup fra nabosognet Hvam/Hvilsom.
Den nu snart 80-årige Gammeltoft ­Hansen blev i 1974 afløst af den nuværende sognepræst P. E. Hauge.